8825
Верифицированный переводчик

Переводчик Попова Яна Александровна

4 300
Свободен
Дата регистрации: 31 марта, 2016 г.
Женский
 
выбрать переводчика 
Нажав на кнопку "Предварительно выбрать", Вы добавите этого переводчика в форму оформления заказа.
Отправить запрос
Анкета добавлена в форму
Специализации: 
Письменные переводы (Перевод сайтов, Деловая и личная переписка, Художественный, Экономический, Договоры и контракты, Юриспруденция, Бизнес и финансы, Игры, Азартные игры, видеоигры, История, Маркетинг, Недвижимость, Образование, педагогика, Одежда, ткани, мода, Перевод личных документов, Розничная торговля, Судостроение, мореплавание, Транспорт, логистика, Туризм, Юриспруденция: контракты, Юриспруденция: налоги, таможня)
Редактура
Аудиовизуальный перевод
 
Стаж работы: 
6 лет
Родной язык: 
Русский
Иностранные языки:
Английский
Турецкий
 
Фрилансер
 
Программы: 
MS Office, SmartCat, MemSource
Образование: 
1) Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (2012-2016), направление востоковедение и африканистика (турецкий язык), с отличием 2) Akdeniz Üniversitesi (Университет Акдениз), Турецкая Республика, г. Анталия (сентябрь 2015-февраль 2016), направление международные отношения, язык обучения - турецкий
Возраст: 
27 лет
О себе: 
Владею турецким (продвинутый уровень) и английским (средний уровень) языками. Имею международный сертификат о владении турецким языком на уровне С 1 (высший уровень). Работала с носителями турецкого языка в г. Екатеринбурге и в русско-турецкой компании в Стамбуле. Прошла полугодовую стажировку в университете Турции по направлению международные отношения, язык обучения - турецкий. Призер университетских олимпиад по турецкому языку (2014, 2015 гг.) и участник Всероссийских олимпиад по турецкому языку (2014, 2015 гг.). В настоящее время проживаю в Турции и занимаюсь переводами с/на турецкий язык в различных тематиках и частным преподаванием турецкого языка. Также занимаюсь переводами с английского на турецкий. Опыт работы переводчиком более 6 лет.
Контакты: 
465 popova1070
 
Документы, подтверждающие квалификацию: 
Образцы переводов
Разъяснить, что юридически значимыми обстоятельствами по данному делу являются: место жительства ребенка, место жительства родителей, условия проживания родителей и несовершенного ребенка, семейное положение сторон, наличие или отсутствие препятствий в общении ребенка с отцом, участие отца в воспитании ребенка, наличие или отсутствие соглашения, в том числе, письменного, между родителями о порядке осуществления родительских прав, отсутствие нарушений прав ребенка в случае общения с отцом: вреда физическому, психическому здоровью, нравственному развитию, наличие (отсутствие) соглашения между истцом и ответчиком об уплате алиментов, участие ответчика в расходах по содержанию детей, наличие у ответчика других детей, взыскание алиментов на их содержание, материальное положение истца и ответчика.
İş bu davanın hukuk açısından önemli olan durumlarının; çocuğun yaşadığı yer, annebabanın yaşadığı yer, annebabanın ve reşit olmayan çocuğun yaşam şartları, tarafların medeni durumu, babanın çocuğuyla iletişimin engellerinin olup olmadığı, babanın çocuğunun yetiştirmesine katılması, velayet hakkı konusunda anne ile baba arasındaki anlaşmanın (yazılı anlaşma dahil) olup olmadığı, çocuğun babası ile görüştüğünde haklarının ihlalinin bulunmaması: bedensel, psikolojik sağlığa, ahlak gelişimine zararların bulunmaması, nafaka konusunda davacı ile davalı arasındaki anlaşmanın olup olmadığı, davalının çocuğun masraflarını karşılaması, davalının başka çocuklarının olması, onların nafakaları, davacının ve davalının maddi durumu olduklarını anlatmak.
За выдачу каждой Гарантии в рамках Соглашения Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере и в порядке, предусмотренном Соглашением.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Гаранта о просрочке Принципалом платежей по Соглашению уплатить Гаранту просроченную Принципалом сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Соглашению, а также судебные и иные расходы Гаранта.
Borçlu, Anlaşma çerçevesindeki verilen her Garanti için Garanti verene Anlaşmanın öngörüldüğü miktarda ve biçimde komisyon öder.

Kefil, Garanti verenden Anlaşmaya istinaden Borçlunun ödeme gecikmesi yazılı duyuru aldığından itibaren en geç ertesi iş günü içinde Anlaşmaya istinaden Borçlu tarafından geciktirilen ödeme, fiili ödendiği tarih üzerinde toplanan cayma tazminatı ile birlikte Garanti verene ödemekle ayrıca Garanti verenin mahkeme ve diğer masrafları karşılamakla yükümlüdür.
…… iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda seçilmiş olduğumuz ….., ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı;
Заявляем о том, что ….. имеет все полномочия на представление нашего делового партнерства по всем вопросам, что в случае выигрыша тендера, договор будет подписан всеми партнерами, что выбранный нами ..... имеет все полномочия действовать от нашего имени, от имени нашего делового партнерства по всем вопросам, связанным с заключаемым договором, заявляем, что мы являемся ответственными вместе и по отдельности за исполнение обязательств по заключаемому договору, за выполнение подрядных работ;
Lisans sahibi: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre verilen lisans belgesinde ismi belirtilen ve radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na karşı sorumlu olan tüzel kişiyi,

Taşıma planı: Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynakların taşınmasında, radyasyondan korunma, radyoaktif kaynak emniyeti ve taşıma güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler ile uygulanacak tehlike durumu prosedürlerini içeren planı,
Владелец лицензии: юридическое лицо, ФИО/наименование которого содержится в лицензии, выданной согласно Инструкции по радиационной безопасности, и лицо, ответственное перед Агентством по атомной энергии Турции,

План транспортировки: план, включающий в себя действия при чрезвычайной ситуации и меры, которые будут приняты для защиты от радиации, для защиты радиоактивных источников и для безопасной перевозки во время транспортировки высокоактивных радиоактивных источников,
What did the airline say was the reason?
Aircraft technical problem
Bad weather conditions
Strike
Airport issues
Other reasons
If you don't have the documents at hand, upload them later via email.

You will receive from us an automatic confirmation of the registration of the claim with a description of further actions on your application.You should have received automatic claim confirmation. If you haven’t - or if you noticed that the email address above is incorrect - contact our customer support .
Havayoluna göre sebebi neydi?
Uçağın teknik sorunları
Elverişsiz hava durumu
Grev
Havalimanın problemleri
Diğer sebepler
Şu anda elinizde belgeler yoksa onları daha sonra e-posta aracılığıyla yükleyebilirsiniz.

Şikayetinizin kayıt otomatik onayı ile başvurunuza ait yapmak gerekenlerin açıklamasını size göndereceğiz. Şikayet otomatik onayı almış olmalısınız. Onu almadığınız veya yukarıdaki e-postanın yanlış olduğunu farkettiğiniz takdirde müşteri hizmetlerine ulaşın.
For automat transfer of money into your account: Send money to the number [wallet]. Click on the "Next"" and enter the transaction Id. Money will be credited on account immediately.
The results are not found!
Follow the link from the letter to recover a password! If you didn't get the letter - please,check the fold SPAM!
There is not enough money on the balance
You specified wrong number of QIWI wallet, specify in the format of +7xxxxxxxxxx
Hesabınıza otomatik para trasferi için [wallet] numarasına para gönder. «Devam» tuşuna basın ve işlem no girin. Para hesabınıza hemen gönderilecek.
Sonuç bulunamadı!
Şifre sıfırlaması için e-postanızdaki linke tıklayın! Mail gelmediyse lütfen SPAM kutusunu kontrol edin!
Yetersiz bakiye
Girdiğiniz QIWI cüzdan no yanlıştır, +7xxxxxxxxxx şeklinde girin
- Müşteri’nin Hesap’ı, Sözleşme’nin taraflarca imzalanmasından / onaylanmasından sonra açılır.
- Yabancı para mevduat işlemleri ile Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen her türlü yabancı para işlemlerinde, yapılacak işlemin ve yabancı paranın türüne göre, işlemin yapıldığı tarihte Banka tarafından uygulanan döviz alış ve satış kurları esas alınır.
- Sözleşme’de belirtilen Hesaplar’dan yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinde, işlemin Banka gişelerinden veya internet bankacılığı, telefon bankacılığı, ATM ve her türlü alternatif kanallarından yapılması arasında bir ayırım gözetmeksizin para çekme işlemlerinde, yapılan işlemin valörü aynı iş günü; para yatırma işlemlerinde ise valör, işlem tarihini izleyen iş günü olur.
- Счет Клиента открывается после подписания/ подтверждения Договора сторонами.
- При вложении средств в иностранной валюте, при любых операциях с иностранной валютой, совершаемых в рамках Договора, за основу берутся курсы покупки-продажи валюты Банка на дату, в которую совершается операция, согласно совершаемой операции и иностранной валюте.
- При операциях внесения и снятия денег со Счетов, указанных в Договоре, датой валютирования операции при снятии средств считается тот же день, при внесении средств –следующий день, вне зависимости от того, где совершается операция – на кассе Банка или посредством интернет-банкинга, мобильного приложения, банкоматов и других альтернативных каналов.
Настоящие Правила устанавливают порядок аттестации сварщиков (в том числе операторов автоматических сварочных установок) на допуск к выполнению сварки и наплавки при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте оборудования и трубопроводов атомных электростанций, станций теплоснабжения, теплоцентралей, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, подконтрольных Госатомэнергонадзору СССР, согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок".
İş bu Kurallar, "Nükleer güç santrallerinin, deney ve araştırma nükleer reaktörlerinin ve tesislerinin ekipmanının kuruluşu ve güvenli işletme kuralları" uyarınca SSCB Gosatomenergonadzoru'nun kontrolünün altında olan atom elektrik santrallerinin, ısı temini santrallerinin, ısıtma santrallerinin, deney ve araştırma nükleer reaktörlerinin ve tesislerinin ekipmanlarının ve boru hatlarının imalatı, montajı, yeniden düzenlemesi ve onarımı sırasında yapılan kaynak işleri ve kaynak kaplama iznine dair kaynakçıların (otomatik kaynak tesislerinin kaynakçıları dahil) terfi düzenini belirtir.
Тарифы

Письменный перевод: 

Турецкий 
450-800
 РУБ
/ 1800 знаков
Английский 
550-900
 РУБ
/ 1800 знаков
Редактура 
225
РУБ
/ 1800 знаков
Рекомендовать переводчика:   

Заявка на расчет переводчикам

Для расчета стоимости перевода выбранными переводчиками заполните свою контактную информацию, данные о заказе, а также, если возможно, прикрепите файлы для оценки заказа.

Приложить файл
Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.

Вы выбрали переводчиков:

Всего выбрано: 0

Ничего не выбрано

Наверх