задать вопрос заказать перевод 
Нажав на кнопку "Предварительно выбрать", Вы добавите этого переводчика в форму оформления заказа.
Отправить запрос
Анкета добавлена в форму
5645
Верифицированный переводчик

Переводчик Шелементьева Татьяна Валерьевна

2 308
Свободен
Дата регистрации: 24 октября, 2015 г.
Женский
 
Специализации: 
Письменные переводы (Деловая и личная переписка, Юриспруденция, Лингвистика, Перевод личных документов, Психология, Типография, издательское дело, Юриспруденция: контракты, Юриспруденция: патенты, авторское право)
Редактура
 
Стаж работы: 
2 года
Родной язык: 
Русский
Иностранные языки:
Азербайджанский
 
Фрилансер
 
Программы: 
MS Office
Образование: 
Новосибирский областной колледж культуры и искусств библиотекарь средней квалификации
Возраст: 
53 года
О себе: 
В течение двух лет выполняю переводы материалов по направлению Юриспруденция, а также документов личного характера.
Контакты: 
vus01060675
 
Образцы переводов
Шелементьева Татьяна Валерьевна
Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет
Ключевые слова
Образование
Знания
Интеграция
Парадигма образования
Науке известно несколько подходов к определению понятия «образо-вание».
С точки зрения философии это формализованный процесс передачи обществом ценностей, навыков, знаний от одного человека или группы дру-гим. Под получением гражданином образования понимается документаль-но подтверждаемое субъектом философского знания достижение им опре-деленного образовательного уровня [1, Ст.150].
В настоящее время широко распространяется информация о несоот-ветствии классической модели образования требованиям современного об-щества. Философское осмысление образования нашло свое отражение в формировании самостоятельной дисциплины - философии образования.
Интегрируя и конкретизируя теоретико-методологический аппарат общей философии и используя знания, накопленные специальными наука-ми, находящаяся в процессе становления как самостоятельная отрасль науч-ного знания, философия образования вырабатывает отношение к педагоги-ческой действительности, ее проблемам и противоречиям, наделяя эту действительность определенными смыслами и выдвигая возможные концептуальные варианты ее преобразования [2, C.24].
Şelementyeva Tatyana Valeryevna
Novosibirsk Dövlət Memarlıq-İnşaat Universiteti
Açar sözlər
Təhsil
Biliklər
İnteqrasiya
Təhsil paradiqması
Elmdə «təhsil» məfhumunun tərifinə bir neçə yanaşma məlumdur.
Fəlsəfə nöqteyi-nəzərindən bu, cəmiyyətin bir şəxs yaxud qrupdan digərinə dəyərlərini, təcrübələrini, biliklərini ötürməsinin rəsmiləşdirilmiş prosesidir. Vətəndaşın təhsil alması dedikdə, fəlsəfə biliyi subyektinin sənədlə təsdiqlənən müəyyən maarif səviyyəsinə çatması nəzərdə tutulur [1, səh.150].
Hal-hazırda klassik təhsil modelinin müasir cəmiyyətin tələblərinə cavab vermədiyi barədə məlumat geniş yayılmaqdadır. Təhsilin fəlsəfi dərk edilməsi “təhsil fəlsəfəsi” adında müstəqil fənnin formalaşmasında öz inikasını tapmışdır.
Elmi biliyin müstəqil sahəsi kimi təşəkkül prosesində olan təhsil fəlsəfəsi, ümumi fəlsəfənin nəzəri-metodoloji aparatını birləşdirib konkretləşdirərək və xüsusi elmlərdə toplanan biliklərdən istifadə edərək pedaqoji gerçəkliyə, onun məsələləri və ziddiyətlərinə münasibəti təkmilləşdirir və bu gerçəkliyə müəyyən mənalar qazandırıb, dəyişdirilməsinin mümkün konseptual variantlarını irəli sürür [2, səh.24].
Тарифы

Письменный перевод: 

Азербайджанский 
180-400
 РУБ
/ 1800 знаков
Редактура 
180-400
РУБ
/ 1800 знаков
Рекомендовать переводчика:   

Заявка на расчет переводчикам

Для расчета стоимости перевода выбранными переводчиками заполните свою контактную информацию, данные о заказе, а также, если возможно, прикрепите файлы для оценки заказа.

Приложить файл
Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.

Вы выбрали переводчиков:

Всего выбрано: 0

Ничего не выбрано

Наверх