задать вопрос заказать перевод 
Нажав на кнопку "Предварительно выбрать", Вы добавите этого переводчика в форму оформления заказа.
Отправить запрос
Анкета добавлена в форму
10623
Верифицированный переводчик

Переводчик Токаревских Софья Анатольевна

1 998
Занят до 12:00 01.09.2022
Дата регистрации: 2 августа, 2016 г.
Женский
 
Специализации: 
Письменные переводы (Перевод сайтов, Деловая и личная переписка, Художественный, Договоры и контракты, Медицина, Другие, Еда и напитки, Игры, Азартные игры, видеоигры, Изобразительное искусство, Искусство / литература, Кино и ТВ, Лингвистика, Маркетинг, Музыка, Образование, педагогика, Питание, диеты, Поэзия и литература, Реклама, Туризм, Фольклор)
Редактура
Аудиовизуальный перевод
 
Стаж работы: 
6 лет
Родной язык: 
Русский
Иностранные языки:
Польский
Словенский
Чешский
 
Фрилансер
 
Программы: 
SmartCat, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Adobe Photoshop
Образование: 
2015­­–2019: Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет. Специальность: Лингвистика, чешский язык. 2019–2021: Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет. Специальность: Славянские языки и литературы
Возраст: 
25 лет
О себе: 
Русский и чешский — в обоих направлениях, также перевожу с польского, словацкого, словенского и английского на русский. Ориентирована на художественную литературу (в моём переводе с чешского вышло две книги в издательстве Астрель), но готова к работе с любыми документами юридической, медицинской, технической и общей тематики.
Контакты: 
 
Документы, подтверждающие квалификацию: 
Образцы переводов
Terezínské valy z červených cihel mám dávno za zády, všechny ty zdi rodného města.
Města, které, jak říkával můj tatínek, založila císařovna Marie Terezie, od jejíchž časů jím prošly statisíce vojáků mnoha armád, císařovna Marie Terezie měla ráda vojenské přehlídky, říkal můj tatínek, major vojenské hudby, který terezínské přehlídky s kutálkou miloval.
Teď už jdu k městu dávno otočen zády, všechny ty ohromné terezínskojosefínské baráky jsou za mnou, stejně jako sklady pro miliony nábojů, konírny pro stovky koní, kasárna pro desítky tisíc chlapů, odcházím, jako odešli všichni obránci tohoto města, které bylo postaveno pro armádu... příval vojáků do města budovaného pro vojáky se zastavil.
A město bez armády se rozpadá.
Moje kozy, které spásaly trávu v pevnostních valech, prodali.
Většinu z nich.
Táta se toho nedožil.
Patřím k těm, kteří chtěli Terezín zachránit.
Moje maminka říkala, že jsem přišel na svět, když už mě s tatínkem nečekali, a taky často říkala, že podle ní by bylo úplně nejkrásnější, kdybych zůstal tak maličký, že bych se v případě potřeby dokázal schovat do náprstku. Živil bych se hrášky, kvůli kapkám mléka zápasil s kočkou, chodil opásaný malinkým hadříkem, byl bych maminčin Paleček.
Zpočátku mi to lahodilo, to se ví.
Ale nebylo zbytí, rostl jsem stejně jako ostatní.
Už mne netěšilo, když tatínek s taktovkou v rudém pouzdru pomalovaném žlutými kladívky a srpy odešel do práce a maminka utěsnila okna i dveře polštáři a dekami.
Dřív jsem prý tleskal ručkama, když maminka odstrkala nábytek od stěn.
Mezi všemi skříněmi a skříňkami, kredencí, překocenými židlemi, křesly a parádní válendou vytvořila bezpečný úkryt, hnízdo jen pro nás dva.
Radoval jsem se, když jsme se s maminkou v teplém hnízdě k sobě tiskli a objímali, dokud tatínek zase nepřišel a nevytáhl nás z bezpečí.
Svět venku byl obrovský a maminka do něj odmítala vkročit.
Jak to šlo, začal jsem jí zdrhat.
Co já vím, jak to bylo, jednou jsem se jí vyškubnul, vyvinul zvoňavého objetí, odstrčil její vztažené paže, podlezl pod válendou, přelezl křeslo, bacil do kliky, otevřel dveře a pádil ven.
Přidal jsem se ale k ostatním dětem, lítali jsme po hradbách sem a tam, jako smyslu zbavení jsme padali do trávy a zas vstávali a vydávali se dál.
Давно уже за спиной Терезинские валы из красного кирпича, эти стены родного города.
Через город, который, как говаривал мой папа, заложила императрица Мария Терезия, с тех пор прошли стотысячные армии солдат: Мария Терезия любила военные парады, — так рассказывал мой отец, майор военной музыки, который любил терезинские парады с их оркестром.
Теперь город с его хижинами времен Терезии и Йозефа уже за моей спиной, а с ним и склады с миллионами патронов, конюшни с сотнями лошадей, казармы с десятками тысяч бойцов, — я ухожу, как ушли все защитники этого города, сооруженного для армии… приток солдат в город, для солдат построенный, остановился.
И город без армии приходит в упадок.
Моих коз, которые паслись на траве в крепостных валах, продали.
Большинство из них.
Папа до этого не дожил.
Я из тех, кто хотел сберечь Терезин.
Моя мама говорила, что я появился на свет, когда они с отцом меня уже не ждали, а еще часто говорила, что для нее было бы лучше всего, если бы я всегда оставался таким маленьким, что при случае сумел бы поместиться в наперстке. Питался бы горошинами, за капли молока дрался бы с кошкой, ходил опоясанный маленьким лоскутком, был бы маминым Мальчиком-с-Пальчик.
Тогда, конечно, мне это нравилось.
Но пути назад не было, я рос, как и все остальные.
Я уже не радовался, когда папа с дирижерской палочкой в красном футляре с нарисованными желтыми серпами и молоточками уходил на работу, а мама закрывала окна и двери подушками и одеялами.
Раньше, говорят, я хлопал в ладоши, когда мама отодвигала мебель од стен.
Между всеми шкафами, тумбочками, сервантами, перевернутыми стульями, креслами и роскошной тахтой она обустраивала безопасное укрытие, гнездо лишь для нас двоих.
Мне было хорошо, когда мы с мамой в теплом гнезде прижимались друг к другу и обнимались, пока не приходил отец и не нарушал нашу безопасность.
Мир снаружи был огромным, но мама отказывалась вступить в него.
Со временем я начал сбегать от нее.
Помню, однажды я вырвался, выскользнул из душистых объятий, отверг ее протянутые руки, пролез под тахтой, перелез через кресло, схватился за ручку, открыл дверь и помчался вон.
Я присоединился к другим детям: мы носились по стенам крепости туда-сюда, как сумасшедшие падали в траву, тут же вставали и бежали дальше.
Jakiś student czytał listy, które komisarz Nestor Paz pisał w selwie do żony, Marii Cecilii. Zostały znalezione po śmierci komisarza w jego plecaku. 30 listów do Marii Cecilii i jeden list przedśmiertny, napisany w gorączce głodowej do Boga.

„…Od razu po naszym rozstaniu – pisał Nestor – zacząłem za Tobą tęsknić. Ogarnął mnie lęk, ponieważ znalazłem się bez Ciebie, która mnie nigdy nie zawiodłaś i zawsze byłaś przy mnie. Tu, w selwie, przeżywamy pierwszy okres, najtrudniejszy, ponieważ jest to czas hartowania, aby rozwinęły się we mnie jednakowo – moja zdolność kochania i moje umiejętności partyzanckie. Jest to jedyny sposób doskonalenia postawy rewolucyjnej. Kocham Cię i myślę stale o Tobie”.

„…czuję się dobrze, tylko tęsknię za Tobą. Chciałbym, żebyś umiała wytrwać, ponieważ wytrwałość jest najlepszym dowodem miłości. Z każdym dniem kocham Cię coraz bardziej. Nigdy nie myślałem, że stanowimy tak zupełną całość. Że jesteśmy tym samym. I nawet że jeżeli zginę, pozostanę z Tobą na zawsze”.
Какой-то студент читал письма, которые комиссар Нестор Паз писал в сельве жене, Марии Цецилии. После смерти комиссара их нашли в его рюкзаке. Тридцать писем адресовано Марии Цецилии, а одно, посмертное, написанное в агонии голодной смерти, — богу.

«…Очень скоро после нашей разлуки, – писал Нестор, – я начал скучать по Тебе. Меня охватил страх, потому что я остался без Тебя, никогда меня не предававшей и всегда находившейся рядом. Тут, в сельве, мы переживаем первое время, самое трудное, потому что это время закалки, чтобы развились во мне одинаково моя способность любить и навыки партизана. Это единственный способ совершенствования личности революционера. Люблю Тебя и постоянно о Тебе думаю.»

«…чувствую себя хорошо, только по Тебе скучаю. Я хотел бы, чтобы Ты была упорной, потому что упорство – лучшее доказательство любви. С каждым днем я люблю Тебя все сильнее. Я никогда не думал, что мы станем совершенным целым. Что мы — одно и то же. И даже если я умру, то останусь с Тобой навсегда.»
Тарифы

Письменный перевод: 

Чешский 
800
 РУБ
/ 1800 знаков
Словенский 
800
 РУБ
/ 1800 знаков
Польский 
800
 РУБ
/ 1800 знаков
Редактура 
350
РУБ
/ 1800 знаков
Рекомендовать переводчика:   

Заявка на расчет переводчикам

Для расчета стоимости перевода выбранными переводчиками заполните свою контактную информацию, данные о заказе, а также, если возможно, прикрепите файлы для оценки заказа.

Приложить файл
Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.

Вы выбрали переводчиков:

Всего выбрано: 0

Ничего не выбрано

Наверх